Nij wurk

 

Yn dizze rubryk nim ik allinnich it aldernijste op. Foar ‘lder’ nij wurk sjoch de ferwizingen hjirnder:

LOKEARDE FERKAASJE (ienakter)
TEATRAAL TEATER
(ienakter)
DE SEE
(seesankje)
KOMPJTERLITERATUER
DE READE BWARRE
(filmskript)
DE MERJEFLE (gedicht)

 

Sis my, wr’t ’k de blommen fyn

Sis my, wr’t ’k de blommen fyn
Wr binn’ dy bedarre?
Sis my, wr’t ’k de blommen fyn
Wat ’s har wjerfearn?
Sis my, wr’t ’k de blommen fyn
Fammen makken alles fyn.
Komt ea it klear ferstean,
Komt ea it klear ferstean.

Sis my, wr’t ’k de fammen fyn
Wr binn’ dy bedarre?
Sis my, wr’t ’k de fammen fyn
Wat ’s har wjerfearn?
Sis my, wr’t ’k de fammen fyn
Manlju pikten se gau yn.
Komt ea it klear ferstean,
Komt ea it klear ferstean.

Sis my, wr’t ’k de manlju fyn
Wr binn’ dy bedarre?
Sis my, wr’t ’k de manlju fyn
Wat ’s har wjerfearn?
Sis my, wr’t ’k de manlju fyn
Teagen fuort, de oarloch yn.
Komt ea it klear ferstean,
Komt ea it klear ferstean.

Sis, wr’t ’k de soldaten fyn
Wr binn’ dy bedarre?
Sis, wr’t ’k de soldaten fyn
Wat ’s har wjerfearn?
Sis, wr’t ’k de soldaten fyn
Oer har grven strykt de wyn.
Komt ea it klear ferstean,
Komt ea it klear ferstean.

Sis my, wr’t ’k de grven fyn
Wr binn’ dy bedarre?
Sis my, wr’t ’k de grven fyn
Wat ’s har wjerfearn?
Sis my, wr’t ’k de grven fyn
Blommen weve yn ’e wyn.
Komt ea it klear ferstean,
Komt ea it klear ferstean.

Sis my, wr’t ’k de blommen fyn
Wr binn’ dy bedarre?
Sis my, wr’t ’k de blommen fyn
Wat ’s har wjerfearn?
Sis my, wr’t ’k de blommen fyn
Fammen makken alles fyn.
Komt ea it klear ferstean,
Komt ea it klear ferstean.

 

SKRIUWERSLIBBEN
BIBLIOGRAFY